News Update
Home / LIFESTYLE / โคเซ่ (Kose’) จัดโครงการ“Save The Blue Project ครั้งที่ 5 ” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในการปลูก และ อนุบาลปะการัง คืนสู่ท้องทะเล

โคเซ่ (Kose’) จัดโครงการ“Save The Blue Project ครั้งที่ 5 ” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในการปลูก และ อนุบาลปะการัง คืนสู่ท้องทะเล

1472051886287

 

โคเซ่ (Kose’)
จัดโครงการ“Save The Blue Project ครั้งที่ 5 ”
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ในการปลูก และ อนุบาลปะการัง คืนสู่ท้องทะเล
 สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่ างต่อเนื่องมายาวนานถึง ปีที่ 5 สำหรับเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำ  “KOSE”   ล่าสุด  มร. โยชิฟุมิ ยามาโมโตะกรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท โคเซ่ ประเทศไทย จำกัด ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมชายทะเล ในโครงการSave the blue Project ครั้งที่ 5  (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค ครั้งที่ 5) กับการปลูก และอนุบาลปะการังกลับคืนสู่ใต้ท้ องทะเลไทย พร้อมมอบกล้อง OLYMPUS รุ่น TG 4 จำนวน 2 ชุด สำหรับถ่ายภาพใต้น้ำ เพื่อใช้เป็นประโยชน์สูงสุดในกา รศึกษาและติดตามผลของการปลูกปะก ารังในท้องทะเลให้กับศูนย์วิจัย และพัฒนาทรัพยากรทาง ทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  ณ (เกาะมันใน จังหวัดระยอง)
มร. โยชิฟุมิ ยามาโมโตะ กล่าวว่า “สำหรับโครงการ Save the blue Project ครั้งที่ 5                     (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค ครั้งที่ 5)  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาต ลอดระยะเวลา 5 ปีนี้มีความมุ่งเน้นเรื่องรณรงค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงผลก ระทบของทรัพยากรในทะเล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของจำนวนปะการั งที่ลดน้อยลงไป ซึ่งปะการังเป็นแหล่งอาหาร และห่วงโซ่อาหารหลักตามธรรมชาติ ที่สำคัญทางทะเล ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  โดยทางบริษัทฯ สมทบทุนให้กับโครงการของศูนย์วิ จัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่ าวไทยตะวันออก ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของทางศูน ย์วิจัย เกี่ยวกับการปลูกและอนุบาลปะการั ง พร้อมมอบกล้อง OLYMPUS รุ่น TG 4 จำนวน 2 ชุด สำหรับถ่ายภาพใต้น้ำ เพื่อใช้งานอันเป็นประโยชน์สูงสุ ดในการศึกษา และติดตามผลของการปลูกปะการังใน ท้องทะเล ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และแ หล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย พร้อมปลุกจิตสำนึกในการรักษ์ธรร มชาติทางทะเลมากยิ่งขึ้น”
1472051900140 1472051920569 1472051792709

 

 

Leave a Reply

Scroll To Top